ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 มี.ค. 66พัทลุงSc2411
นางสาวมาณี แก้วชนิด
21 มี.ค. 66พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
21 มี.ค. 66พัทลุงห้องSC1205 คณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องพัก รองคณบดี ผศ.ดร.วิสิทธื์ บุญชุม)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 66พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก.320) ห้องปฏิบัติการที่นายปิยพงษ์ ทองดำหยู ที่เป็นผู้แลและรับผิดชอบ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 66พัทลุงเพาะชำ
แม่บ้าน
20 มี.ค. 66พัทลุงSC 1422
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 มี.ค. 66พัทลุงห้อง SC1203 (นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
17 มี.ค. 66พัทลุงSc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
17 มี.ค. 66สงขลาSC524
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 มี.ค. 66พัทลุงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
16 มี.ค. 66พัทลุงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 มี.ค. 66พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
13 มี.ค. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
13 มี.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง2214
แม่บ้าน
13 มี.ค. 66พัทลุงSC2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง2214
แม่บ้าน