ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1 และทางเดินหน้าห้องพักอาจารย์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารพืช ห้องแลป 1
นางสาวมาณี แก้วชนิด
22 ธ.ค. 64พัทลุงSC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แม่บ้าน
21 ธ.ค. 64พัทลุงSC2318
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ธ.ค. 64พัทลุงSc 2208
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
16 ธ.ค. 64พัทลุงSc2313
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
14 ธ.ค. 64พัทลุงSC 2 (ห้องน้ำข้างลิฟต์)
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 ธ.ค. 64พัทลุงศก227
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
14 ธ.ค. 64พัทลุงSC2406
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
14 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น5 ห้องนำ้ชาย2504
แม่บ้าน
13 ธ.ค. 64พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
13 ธ.ค. 64พัทลุงsc2312
นางสาวเรณู สีใหม่
13 ธ.ค. 64พัทลุงSc.2ชั้น4
แม่บ้าน