ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 3
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 4
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 3
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
7 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
7 มิ.ย. 61พัทลุงsc2337 ห้อง อ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
7 มิ.ย. 61พัทลุงห้องพักนักวิทย์ ชั้น 2
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 มิ.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.นันทรัตน์
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 มิ.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 5 ห้อง 1503
นางสาวปนัดดา รอดจันทร์
4 มิ.ย. 61พัทลุงอ.ดร.รังสฤษฏ์
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 มิ.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์1/ชั้น 1/ห้องสำนักงาน วมว.
นางสาวจุฬาพร โอทอง