ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
13 พ.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC1
นางพรสวรรค์ คงหนู
8 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก ผศ.วรรณฤดี ชั้น 3
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
6 พ.ย. 61พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 พ.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้อง 2353
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 พ.ย. 61พัทลุง์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
2 พ.ย. 61พัทลุงห้องพัก ทำงาน อ.ดร.สุนิสา
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 พ.ย. 61พัทลุงห้องเรียน วมว. ชั้น 1 (ม.4)
นางสาวจุฬาพร โอทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2211
รศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงsc 2 ห้อง 2430 ชั้น 4
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
1 พ.ย. 61พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1
นายธีรเดช ใหญ่บก
31 ต.ค. 61พัทลุงห้องครัว ชั้น 3 เคมี
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
30 ต.ค. 61พัทลุงห้อง SC1222
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
29 ต.ค. 61พัทลุงใต้อาคารSC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น