ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ธ.ค. 60สงขลาSC412
นายฉัตรชัย สุนทะโก
20 ธ.ค. 60พัทลุงห้องอาจารย์อุษา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
19 ธ.ค. 60พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
18 ธ.ค. 60พัทลุง1412
นางวรญา ไชยบัณฑิต
15 ธ.ค. 60สงขลาห้อง 428
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ธ.ค. 60พัทลุงsc204
อ.ดร.จิราพร ช่อมณี
12 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
8 ธ.ค. 60พัทลุงชั้น3 SC331
นายฉัตรชัย สุนทะโก
7 ธ.ค. 60พัทลุงSc335และ Sc328
นางสาวปรียา จันทรักษ์
7 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2527
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ธ.ค. 60พัทลุง1411
นางวรญา ไชยบัณฑิต
4 ธ.ค. 60พัทลุงsc1431
ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2435
อ.ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
4 ธ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2520 และSC 2522 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ธ.ค. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี