ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 พ.ค. 61พัทลุง์อาคารพฤกษศาสตร์ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 พ.ค. 61พัทลุงSC2523
นายปริญญา เทพสง
2 พ.ค. 61พัทลุง1346
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 พ.ค. 61สงขลาSC216 ( ห้องประชุมทางไกล )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
1 พ.ค. 61พัทลุงอาคาร 1
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 พ.ค. 61พัทลุงSc2351
นายศรัณย์วิช บุษบา
30 เม.ย. 61พัทลุงsc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
27 เม.ย. 61พัทลุงSC2325
นายปริญญา เทพสง
27 เม.ย. 61พัทลุงศก.320 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน อาคารศูนย์กลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 เม.ย. 61พัทลุงวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 SC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
27 เม.ย. 61พัทลุงSC2444
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 เม.ย. 61พัทลุงห้องสำนักงานคณะ
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
25 เม.ย. 61พัทลุงห้องพักอ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 เม.ย. 61พัทลุงSc2341
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 เม.ย. 61พัทลุงSC1444
อ.ดร.คณิดา สินใหม