ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC2207 อาคาร SC2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ม.ค. 63พัทลุงอาคาร 2 ห้องอ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ม.ค. 63พัทลุงSc1
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
16 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC2117 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ม.ค. 63พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น3 ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
13 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC1445
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
13 ม.ค. 63พัทลุงปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
10 ม.ค. 63พัทลุงsc2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ม.ค. 63พัทลุงห้องน้ำชั้น 2 SC2 ฝั่งบันได
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 ม.ค. 63สงขลา407 ห้องพัก อ.สิริพร
นายฉัตรชัย สุนทะโก
6 ม.ค. 63พัทลุงห้อง Sc2321 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
2 ม.ค. 63พัทลุงศก 324
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
24 ธ.ค. 62พัทลุงปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
23 ธ.ค. 62พัทลุงSC2410
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
17 ธ.ค. 62สงขลาSC239 ( ห้อง LAB )
นายฉัตรชัย สุนทะโก