ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
10 ก.ย. 61พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC2506
ผศ.ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์
7 ก.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2440
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
5 ก.ย. 61พัทลุงติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 61พัทลุงอ.พนิตา ก้งซุ่น
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 61พัทลุงห้องพัก อ.วรรณฤดี
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 ก.ย. 61พัทลุงห้อง SC2441
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
5 ก.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2441
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 ก.ย. 61พัทลุงSC1449 ชั้น 4 SC1
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 61พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
3 ก.ย. 61พัทลุงSc 2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
3 ก.ย. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
3 ก.ย. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
2 ก.ย. 61สงขลาSC532
นายฉัตรชัย สุนทะโก
24 ก.ค. 61พัทลุงห้อง SC2218
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
30 ส.ค. 61พัทลุงห้องเรียน SC1404
ผศ.ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์