ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
27 ม.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1 ตึกส้ม/ชั้น2/ห้อง SC 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
23 ม.ค. 63พัทลุงsc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
23 ม.ค. 63สงขลาSC430 ( หน้าห้อง )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
23 ม.ค. 63พัทลุงห้องคอม ชั้น 3 ของผศ.ดร.อุษา
นางจิราพร วรรณรักษ์
22 ม.ค. 63สงขลาSc430 ( lab )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
21 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC2207 อาคาร SC2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ม.ค. 63พัทลุงอาคาร 2 ห้องอ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ม.ค. 63พัทลุงSc1
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
16 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC2117 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ม.ค. 63พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น3 ห้อง ศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
13 ม.ค. 63พัทลุงห้อง SC1445
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
13 ม.ค. 63พัทลุงปฏิบัติการ SC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
10 ม.ค. 63พัทลุงsc2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ม.ค. 63พัทลุงห้องน้ำชั้น 2 SC2 ฝั่งบันได
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 ม.ค. 63สงขลา407 ห้องพัก อ.สิริพร
นายฉัตรชัย สุนทะโก