ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
7 ส.ค. 63พัทลุงศก320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
6 ส.ค. 63พัทลุงSC1/3/ห้อง sc1344
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
6 ส.ค. 63พัทลุงSC1/3/ห้อง sc1321
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย
6 ส.ค. 63พัทลุงห้องน้ำชาย อาคารปฏิบัติการพลังงาน 1
นายธีรเดช ใหญ่บก
6 ส.ค. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.6 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
5 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง 2350
นางสาวเรณู สีใหม่
5 ส.ค. 63พัทลุงSC2 ห้อง SC2451, SC2450
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
5 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
4 ส.ค. 63พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
4 ส.ค. 63พัทลุงหัองพัก อ.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ส.ค. 63พัทลุงห้องพัก อาจารย์ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
4 ส.ค. 63พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
3 ส.ค. 63พัทลุงSC2 ห้อง SC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
3 ส.ค. 63พัทลุงศก320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
31 ก.ค. 63พัทลุงSC2423 ห้องพัก อ.ดร.นันทิดา
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ