ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
12 ต.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
12 ต.ค. 64พัทลุงSc1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
10 ต.ค. 64พัทลุง2411
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ต.ค. 64พัทลุงห้องทำงาน รองคณบดี อ.ชัยสิทธิ์ (SC1 ชั้น 2)
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
7 ต.ค. 64พัทลุงsc1 ชั้น ดาดฟ้า
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
5 ต.ค. 64พัทลุงSC1ชั้น 1/SC2 ชั้น 2
นายปริญญา เทพสง
5 ต.ค. 64พัทลุงSC1504
นายปริญญา เทพสง
30 ก.ย. 64พัทลุงSC1220
นายปริญญา เทพสง
29 ก.ย. 64พัทลุงSC2408
นายปริญญา เทพสง
29 ก.ย. 64พัทลุงSC2407
นายปริญญา เทพสง
29 ก.ย. 64พัทลุงห้องพัฒนานิสิต ชั้น1 SC1110
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
28 ก.ย. 64พัทลุงSC1206
นายปริญญา เทพสง
25 ก.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้องปิ่นแก้ว
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
22 ก.ย. 64พัทลุงSC2409
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ