ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 พ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4 sc 1422
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 พ.ย. 62พัทลุงห้องสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 พ.ย. 62พัทลุงsc2 ห้อง2512
นางสาวเรณู สีใหม่
21 พ.ย. 62สงขลาตึกเคมี ชั้น 3 ห้อง sc309
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
20 พ.ย. 62พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง sc 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
19 พ.ย. 62พัทลุงSC2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
19 พ.ย. 62พัทลุงsc1427
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
19 พ.ย. 62พัทลุงsc1427
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
19 พ.ย. 62พัทลุงสำนักงานคณะวิทย์ SC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
15 พ.ย. 62พัทลุงsc2318
นายเทวัญ หยู่หนู
15 พ.ย. 62พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 พ.ย. 62สงขลาSC530
อ.ดร.จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์
13 พ.ย. 62พัทลุงSC2220 ห้องสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
12 พ.ย. 62พัทลุงSC1 ชั้น 1
นายปริญญา เทพสง
12 พ.ย. 62พัทลุงห้องรองคณบดี
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์