ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 เม.ย. 66พัทลุงSC2411
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
28 เม.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น4 ห้อง 2451
แม่บ้าน
28 เม.ย. 66พัทลุงอาคารพืช ห้อง Bio10
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 เม.ย. 66พัทลุงSC 2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
27 เม.ย. 66พัทลุงSc2ชั้น4ห้อง2451
แม่บ้าน
25 เม.ย. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 319
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
24 เม.ย. 66พัทลุงป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างอาคาร SC1 และ SC2
นายกรกฎ เพชรทรัพย์
19 เม.ย. 66พัทลุงSC1 ห้อง 1318
อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
19 เม.ย. 66พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
19 เม.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น3ห้องน้ำชาย1351
แม่บ้าน
18 เม.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้องสำนักงาน SC1203 (โต๊ะทำงาน นายปราถนา)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 เม.ย. 66พัทลุงอาคารพลังงาน2 ห้องน้ำชาย
แม่บ้าน
5 เม.ย. 66พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
5 เม.ย. 66พัทลุงSc2-2342
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
3 เม.ย. 66พัทลุงSc1305
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง