ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 ม.ค. 65พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ห้อง ศก 227 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
28 ม.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2
แม่บ้าน
28 ม.ค. 65พัทลุงอาคารพลังงาน1
แม่บ้าน
27 ม.ค. 65พัทลุงSC2 ห้อง2217
นางปนัดดา พรหมจรรย์
26 ม.ค. 65พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
25 ม.ค. 65พัทลุงSc1. ชั้น5. ห้องเรียน1524
แม่บ้าน
21 ม.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (103) ชั้น 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ม.ค. 65พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
18 ม.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 (103) ชั้น 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ม.ค. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
12 ม.ค. 65พัทลุงSC2 ห้อง 2308
นางสาวนุรียา บินต่วน
11 ม.ค. 65พัทลุงSc 2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
11 ม.ค. 65พัทลุงSc2
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 65พัทลุงห้องแลป1 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
10 ม.ค. 65พัทลุงห้องแลป2 อาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด