ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ส.ค. 65พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง SC 2425
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
4 ส.ค. 65พัทลุงsc2313
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
3 ส.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
2 ส.ค. 65พัทลุงสำนักงาน
นางวรญา ไชยบัณฑิต
1 ส.ค. 65พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก SC2430 SC 2
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
26 ก.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.1 (สวาย)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
26 ก.ค. 65พัทลุงห้องพักอาจารย์ชั้น 4 SC1430
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
22 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ก.ค. 65พัทลุงSC1412
ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
21 ก.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2520
นางปนัดดา พรหมจรรย์
21 ก.ค. 65พัทลุงSC1538
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ค. 65พัทลุงSC1335
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ค. 65พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4 ห้อง SC2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
20 ก.ค. 65พัทลุงsc1340
นายอาณัฐ พริกเล็ก