ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 มิ.ย. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้องนักวิทย์
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
22 มิ.ย. 66พัทลุงลิฟต์ SC 2
อ.ดร.อัคนี ผิวหอม
21 มิ.ย. 66พัทลุงSC2/ชั้น2/2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
20 มิ.ย. 66พัทลุงSC1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
19 มิ.ย. 66พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
19 มิ.ย. 66พัทลุงSc2407
นางสาวมาณี แก้วชนิด
16 มิ.ย. 66พัทลุงSC2340
รศ.ดร.ศรชัย อินทะไชย
16 มิ.ย. 66พัทลุงSc2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 มิ.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น5ห้อง1510
แม่บ้าน
15 มิ.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น5ห้อง1510
แม่บ้าน
15 มิ.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 1/หลังคาด้านหน้า
นายธีรเดช ใหญ่บก
13 มิ.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น3ห้อง1346
แม่บ้าน
13 มิ.ย. 66พัทลุงsc1ชั้น5
แม่บ้าน
13 มิ.ย. 66พัทลุงsc1341
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
13 มิ.ย. 66พัทลุงsc2212
นางสาวสาคร คงสุด