ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 มิ.ย. 65พัทลุงศก.306
นางนิษา ไพจิตร
15 มิ.ย. 65พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
15 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
14 มิ.ย. 65พัทลุงอาคารพลังงาน2/ชั้น1/ทุกห้อง
นายธีรเดช ใหญ่บก
14 มิ.ย. 65พัทลุงSC2 ชั้น 4
นางวรญา ไชยบัณฑิต
14 มิ.ย. 65พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2406 (ห้องปฏิบัติการ อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต อ.ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
13 มิ.ย. 65พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4 ห้อง SC2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 429
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ ห้อง sc 239 sc 430
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาsc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65สงขลาsc 229
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 มิ.ย. 65พัทลุงsc1 ชั้น 4 ห้อง 1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
9 มิ.ย. 65พัทลุงSC2321
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ