ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 ธ.ค. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 ธ.ค. 65พัทลุงSc.2 ชั้น 4
แม่บ้าน
1 ธ.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
30 พ.ย. 65พัทลุงsc2ชั้น5 ห้อง2508 ห้อง2509
แม่บ้าน
30 พ.ย. 65พัทลุงSC2509
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
30 พ.ย. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 316
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
29 พ.ย. 65พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
29 พ.ย. 65พัทลุงSC1413 ห้องทำงาน ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
29 พ.ย. 65พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง/ศก 217 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
นายธีรเดช ใหญ่บก
28 พ.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
24 พ.ย. 65พัทลุงSc1ชั้น2ห้อง1215ห้องน้ำชายฝั่งลิฟท์
แม่บ้าน
23 พ.ย. 65พัทลุงSC1503
นายศรัณย์วิช บุษบา
23 พ.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1
นายธีรเดช ใหญ่บก