ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 เม.ย. 64พัทลุงห้องโครงการ วมว.
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
8 เม.ย. 64พัทลุงSc2448
นายปริญญา เทพสง
7 เม.ย. 64พัทลุงผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณฤดี หิรัญรัตน์
นายศรัณย์วิช บุษบา
7 เม.ย. 64พัทลุงSc2217
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 เม.ย. 64สงขลาSC216
นายฉัตรชัย สุนทะโก
5 เม.ย. 64พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
2 เม.ย. 64พัทลุงห้องพักทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
1 เม.ย. 64พัทลุงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 เม.ย. 64พัทลุงSC1209 ห้องคณบดี
นายปริญญา เทพสง
1 เม.ย. 64พัทลุงโรงจอดรถ sc1
นายปริญญา เทพสง
1 เม.ย. 64พัทลุงSC2423
อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
31 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 2
นายธีรเดช ใหญ่บก
30 มี.ค. 64พัทลุงSc1521
อ.ดร.สุทธิวัฒน์ ทองนาค
25 มี.ค. 64สงขลาsc239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
22 มี.ค. 64พัทลุงSC1443
นายปริญญา เทพสง