ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
27 ก.พ. 66สงขลา406 ( อาคาร 4 ห้องพักอาจารย์สมภพ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
27 ก.พ. 66สงขลาSC326 ( ห้องพักสาวิตรี )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
27 ก.พ. 66สงขลาSC409 ( ห้องพัก วารุณี )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
24 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องการเรียนการสอน SC2207 คณะวิทยาศาสตร์ 2)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
24 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ SC 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องพัก อ.ดร.คณิดา สินใหม)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
16 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 1/ชั้น 2 /ห้อง 4/12
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 66พัทลุงSC1345
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
15 ก.พ. 66พัทลุงชั้น 1 /ตึกปฎิบัติการพลังงาน 1
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.พ. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง ตะพาก
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
15 ก.พ. 66พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3 (กะโห้)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
15 ก.พ. 66พัทลุงSC2427
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
14 ก.พ. 66พัทลุงSC2322
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ก.พ. 66พัทลุงห้อง SC1203 (นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
9 ก.พ. 66พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องอ.ดร.พิมประภา)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 223 ห้องเก็บสารเคมี
นางสาวจันทิมา เจริญศรี