ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
14 ธ.ค. 66พัทลุงSC2443
อ.ดร.อารีรักษ์ นิลสาย
8 ธ.ค. 66พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
8 ธ.ค. 66พัทลุงศก.320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
8 ธ.ค. 66พัทลุงอาคาร sc2 ศาลาไม้ หลังร้านน้ำ
นายวรวรรธก์ สุขใส
8 ธ.ค. 66พัทลุงSC1ชั้น2ห้องนํ้าหญิง1225
แม่บ้าน
8 ธ.ค. 66พัทลุงSC2419
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
7 ธ.ค. 66พัทลุงsc 2 ชั้น 2 ห้อง 2208
นายคทายุทธ์ คงมณี
7 ธ.ค. 66พัทลุงSc1ชั้น4 ห้อง1437
แม่บ้าน
7 ธ.ค. 66พัทลุงSc1ชััน5
แม่บ้าน
7 ธ.ค. 66พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ห้องน้ำชาย ชั้น 1
แม่บ้าน
6 ธ.ค. 66พัทลุงSC2345
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
6 ธ.ค. 66พัทลุงถนนระหว่าง sc2 ไป ศก
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
6 ธ.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น5ห้อง2504
แม่บ้าน
6 ธ.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น5ห้อง2521
แม่บ้าน
6 ธ.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น5ห้อง2517
แม่บ้าน