ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 ต.ค. 62พัทลุงห้อง 4/12 /ชั้น 2 / ตึกปฎิบัิตการพลังงานทดแทน 1 อาคารศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
นายธีรเดช ใหญ่บก
1 ต.ค. 62พัทลุงอาคาร SC1 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน
นายวทัญญู ชูประจิตต์
30 ก.ย. 62พัทลุง2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ก.ย. 62สงขลาSC430
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 ก.ย. 62สงขลาSC432
นายฉัตรชัย สุนทะโก
12 ก.ย. 62พัทลุงผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
นางจิราพร วรรณรักษ์
4 ก.ย. 62พัทลุงห้องสำนักงานคณะวิทยาสาสตร์ SC 1203
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
4 ก.ย. 62พัทลุงSC2427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
3 ก.ย. 62สงขลาSC413
นายฉัตรชัย สุนทะโก
3 ก.ย. 62พัทลุงSc 2 (ห้อง 2212)
นางสาวมาณี แก้วชนิด
3 ก.ย. 62พัทลุงSc2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 62พัทลุงSC2425
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 62พัทลุงsc2526
นางปนัดดา พรหมจรรย์
28 ส.ค. 62พัทลุงSC2220 ห้องสำนักงาน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
27 ส.ค. 62พัทลุงSc2427
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร