ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
2 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 มิ.ย. 65พัทลุงSC2323
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 มิ.ย. 65พัทลุงSc1212
นายปริญญา เทพสง
1 มิ.ย. 65พัทลุงSC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
31 พ.ค. 65พัทลุงSC2337 อาจารย์จักรพงศ์ ไชยบุรี
นายปริญญา เทพสง
30 พ.ค. 65พัทลุงSC2/4/2437
ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์
30 พ.ค. 65พัทลุงห้องปฏิบัติการอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
25 พ.ค. 65พัทลุงห้องสโมสรนิสิต ห้อง SC1110
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
24 พ.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ห้องปลาชะโด
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
24 พ.ค. 65พัทลุงห้อง SC1203 (นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ)
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
20 พ.ค. 65พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 พ.ค. 65สงขลาตึกวิทยาศาสตร์
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
17 พ.ค. 65พัทลุงSC 1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
17 พ.ค. 65พัทลุงห้อง SC1203
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
12 พ.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น4
แม่บ้าน