ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
28 พ.ย. 60พัทลุงsc2512
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
28 พ.ย. 60พัทลุงSC2 ห้อง2423
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 พ.ย. 60พัทลุงSC 1551 ห้อง อ.ดร.วาเรียม
นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนทอง
24 พ.ย. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
23 พ.ย. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 พ.ย. 60พัทลุงสำนักงาน SC2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 พ.ย. 60พัทลุงสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
22 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC2211 และ ห้อง SC2225
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 พ.ย. 60พัทลุงห้อง SC 1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 พ.ย. 60พัทลุงชั้น5
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 พ.ย. 60พัทลุงSC2 ห้อง 2207
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
17 พ.ย. 60พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
17 พ.ย. 60พัทลุงอ.มลฑล ห้อง2428
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
17 พ.ย. 60พัทลุงSc2210
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
16 พ.ย. 60พัทลุง1427 ห้อง อ.วรางคณา
นางสาวพัชนี ชอบธรรม