ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
31 ส.ค. 63พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
31 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
31 ส.ค. 63พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
28 ส.ค. 63สงขลาSC525 ( ห้องเรียน )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
27 ส.ค. 63พัทลุงห้องทำงาน SC 2 ห้อง 2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
27 ส.ค. 63พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
25 ส.ค. 63พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
25 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้องsc2431
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน
25 ส.ค. 63พัทลุงSC1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
24 ส.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
24 ส.ค. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
นางสาวมาณี แก้วชนิด
23 ส.ค. 63พัทลุงSC1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
21 ส.ค. 63พัทลุงห้อง 2226
นางจิราพร วรรณรักษ์
20 ส.ค. 63พัทลุงศก229
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
18 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง 2306
นางสาวเรณู สีใหม่