ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 มิ.ย. 64พัทลุงSC2220
นางสุธันยารัต ชูสง
16 มิ.ย. 64พัทลุงบ้านพัก 72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
14 มิ.ย. 64พัทลุงห้องพัก อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 มิ.ย. 64พัทลุงSC1345 Sc2407
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 มิ.ย. 64พัทลุง1443 SC2523 SC2409 SC2410 SC2508 Sc2526 sc2524,sc2526,ศก 324 SC1347 Sc2408 Sc2412
นางวรญา ไชยบัณฑิต
11 มิ.ย. 64พัทลุงSc2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
11 มิ.ย. 64พัทลุงSC1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
10 มิ.ย. 64พัทลุงคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
10 มิ.ย. 64พัทลุงSc1447 ห้อง server
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 มิ.ย. 64พัทลุงSC2220
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 มิ.ย. 64พัทลุงSC2521
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
8 มิ.ย. 64พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC2523
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
7 มิ.ย. 64พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
7 มิ.ย. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายปริญญา เทพสง