ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
8 ม.ค. 67พัทลุงSC1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
นางสาวปาริชาติ รอดปาน
8 ม.ค. 67พัทลุงSC1 ชั้น 4 ห้อง 1448
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 ม.ค. 67พัทลุงอาคารพลังงาน 1 ชั้น 1 ห้องน้ำขาย
แม่บ้าน
5 ม.ค. 67พัทลุงSC1342
นายปริญญา เทพสง
5 ม.ค. 67พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
5 ม.ค. 67พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
4 ม.ค. 67พัทลุง อาคารเพาะชํา
แม่บ้าน
4 ม.ค. 67พัทลุง อาคารเพาะชํา
แม่บ้าน
4 ม.ค. 67พัทลุงSC 2/ชั้น 3/ห้อง 2344
อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
2 ม.ค. 67พัทลุงSC2 ห้อง sc2418
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
2 ม.ค. 67พัทลุงSC1211 เครื่่อง แป้ง
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 ม.ค. 67พัทลุงSc1ชั้น5ห้อง1520.1521
แม่บ้าน
2 ม.ค. 67พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
2 ม.ค. 67พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
28 ธ.ค. 66พัทลุงSC1 ชั้น2 ห้อง1225 ห้องนํ้าหญิง
แม่บ้าน