ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
15 พ.ค. 60พัทลุง2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
15 พ.ค. 60พัทลุงห้อง2349
นางจิราพร วรรณรักษ์
12 พ.ค. 60พัทลุงห้องพักทำงานของ ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
11 พ.ค. 60พัทลุงห้องพักอ.กรกนก (1340)
นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว
11 พ.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน 2
นายธีรเดช ใหญ่บก
9 พ.ค. 60พัทลุงห้องครัวชั้น 5 SC1
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
9 พ.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
8 พ.ค. 60พัทลุงแอร์ห้องพัก อ.ณวงศ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 พ.ค. 60พัทลุงซ่อมแอร์ ห้องพัก อ.ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา
นางจิราพร วรรณรักษ์
8 พ.ค. 60พัทลุงห้อง SC2523 อาคารปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 พ.ค. 60พัทลุงคอมพิวเตอร์ ห้องพักอ.อานอบ
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 พ.ค. 60พัทลุง3
นางจิราพร วรรณรักษ์
5 พ.ค. 60พัทลุงSC2451
นางสาวชลิดา คงทอง
4 พ.ค. 60พัทลุงSC2440
นางสาวชลิดา คงทอง
3 พ.ค. 60พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี