ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
17 ส.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1449
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
17 ส.ค. 61พัทลุงห้องพัก อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
นางจิราพร วรรณรักษ์
16 ส.ค. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1443
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
15 ส.ค. 61พัทลุง1431
นางวรญา ไชยบัณฑิต
14 ส.ค. 61พัทลุงSC1/ชั้น3/ฟ้อง1319
อ.ภรพนา บัวเพชร์
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2526
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSc 2524
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
9 ส.ค. 61พัทลุงSC ห้อง 2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
9 ส.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน SC2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 ส.ค. 61พัทลุงSC1 ห้องอาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
นายวทัญญู ชูประจิตต์
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ศก229)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
8 ส.ค. 61สงขลาSC308( ห้องพัก อ.ปิยภรณ์ )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
8 ส.ค. 61พัทลุงห้องครัวสำนักงาน SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี