ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ข้างห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง SC1504 ห้องศุนย์การเรียนรู้
นายศรัณย์วิช บุษบา
19 มิ.ย. 61พัทลุง1319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
19 มิ.ย. 61พัทลุง1537
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 มิ.ย. 61พัทลุงห้องน้ำชาย ชั้น 2 (ฝั่งสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
14 มิ.ย. 61สงขลาทางเดินชั้น 3
นายฉัตรชัย สุนทะโก
13 มิ.ย. 61พัทลุง1344
นางวรญา ไชยบัณฑิต
10 มิ.ย. 61พัทลุงSC 2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
8 มิ.ย. 61พัทลุงเคมีอุตสาหกรรม
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงพลังงาน 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงเพาะพันธ์ุพืช
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 5
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 4
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ชั้น 3
นายปริญญา เทพสง