ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
26 พ.ย. 62พัทลุงห้อง SC1448
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 พ.ย. 62สงขลา406 อาคาร 4 ห้องพัก อ.พีระ
นายฉัตรชัย สุนทะโก
26 พ.ย. 62พัทลุงSC1206 ห้องผู้ช่วยคณบดี
นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2435
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุงSC2436
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 พ.ย. 62พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
22 พ.ย. 62พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 4 sc 1422
นายศรัณย์วิช บุษบา
22 พ.ย. 62พัทลุงห้องสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
22 พ.ย. 62พัทลุงsc2 ห้อง2512
นางสาวเรณู สีใหม่
21 พ.ย. 62สงขลาตึกเคมี ชั้น 3 ห้อง sc309
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
20 พ.ย. 62พัทลุงอาคาร SC1/ชั้น 3/ห้อง sc 1340
นายธีรเดช ใหญ่บก
19 พ.ย. 62พัทลุงSC2212
นางสาวสุพัฒตรา เก้าศรีสุวรรณ
19 พ.ย. 62พัทลุงsc1427
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
19 พ.ย. 62พัทลุงsc1427
รศ.ดร.วรางคณา เรียนสุทธิ์
19 พ.ย. 62พัทลุงสำนักงานคณะวิทย์ SC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น