ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
29 มิ.ย. 61พัทลุงอาคาร SC1 ห้อง SC1441
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
28 มิ.ย. 61พัทลุงสำนักงาน วมว
นางสาวจุฬาพร โอทอง
28 มิ.ย. 61พัทลุงSC2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2520
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
26 มิ.ย. 61พัทลุงSC2 ข้างห้อง 2212
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
20 มิ.ย. 61พัทลุงSC1 ชั้น 5 ห้อง SC1504 ห้องศุนย์การเรียนรู้
นายศรัณย์วิช บุษบา
19 มิ.ย. 61พัทลุง1319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
19 มิ.ย. 61พัทลุง1537
นางวรญา ไชยบัณฑิต
18 มิ.ย. 61พัทลุงห้องน้ำชาย ชั้น 2 (ฝั่งสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
14 มิ.ย. 61สงขลาทางเดินชั้น 3
นายฉัตรชัย สุนทะโก
13 มิ.ย. 61พัทลุง1344
นางวรญา ไชยบัณฑิต
10 มิ.ย. 61พัทลุงSC 2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
8 มิ.ย. 61พัทลุงเคมีอุตสาหกรรม
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงพลังงาน 2
นายปริญญา เทพสง
8 มิ.ย. 61พัทลุงเพาะพันธ์ุพืช
นายปริญญา เทพสง