ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 ม.ค. 61พัทลุงSC2506
นางจิราพร วรรณรักษ์
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1418
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1515
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1409
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
10 ม.ค. 61พัทลุงSc2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ม.ค. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2407
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
10 ม.ค. 61พัทลุงSC1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
10 ม.ค. 61พัทลุงห้อง sc1221
นายคทายุทธ์ คงมณี
9 ม.ค. 61พัทลุงห้องSC1212
นายปริญญา เทพสง
9 ม.ค. 61พัทลุงSC1448
อ.ดร.คณิดา สินใหม
9 ม.ค. 61พัทลุงSC1448
อ.ดร.คณิดา สินใหม
9 ม.ค. 61พัทลุงห้องสำนักงาน วมว.ชั้น1
นางสาวจุฬาพร โอทอง
8 ม.ค. 61พัทลุงsc1 ห้อง 1319
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ม.ค. 61พัทลุงห้อง SC1418
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
5 ม.ค. 61พัทลุงSC 2 ชั้น 5
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี