ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
19 ก.พ. 61สงขลาห้องเรียน SC525
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 ก.พ. 61พัทลุงSC1222
อ.ดร.คณิดา สินใหม
16 ก.พ. 61พัทลุงชั้น 5 ห้อง SC2523 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ก.พ. 61พัทลุงห้องพักผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 ก.พ. 61พัทลุงห้องอ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
13 ก.พ. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
8 ก.พ. 61พัทลุงใต้อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
8 ก.พ. 61พัทลุงห้อง SC2409 คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ก.พ. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 ก.พ. 61พัทลุงSC1532
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
5 ก.พ. 61พัทลุง1404
นางวรญา ไชยบัณฑิต
5 ก.พ. 61พัทลุงSC 1222
นายศรัณย์วิช บุษบา
5 ก.พ. 61พัทลุงSC2 ห้อง 2431
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.พ. 61พัทลุงSC1416
นางสาวพัชนี ชอบธรรม
2 ก.พ. 61สงขลาห้อง402 อาคาร4 ห้องพัก อ.เดือนเพ็ญ
นายฉัตรชัย สุนทะโก