ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพีกผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องอ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์ SC 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 มี.ค. 62พัทลุงห้องสำนักงานSC2
นางจิราพร วรรณรักษ์
18 มี.ค. 62พัทลุงSc1222
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
15 มี.ค. 62พัทลุงSC22427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักผศ.วรรณฤดี
นางจิราพร วรรณรักษ์
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักวิทยาศาสตร์ ห้อง 2212
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มี.ค. 62พัทลุงSC2345
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
7 มี.ค. 62พัทลุงห้อง SC2441
นางสาว
7 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ปริชาติ เทพทอง
นางจิราพร วรรณรักษ์