ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.ย. 64พัทลุงอาคารพะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม
20 ก.ย. 64พัทลุงห้องสำนักงาน อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
17 ก.ย. 64พัทลุงห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
16 ก.ย. 64พัทลุงsc2206
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
15 ก.ย. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
14 ก.ย. 64พัทลุงSc2
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
13 ก.ย. 64พัทลุงSC1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
8 ก.ย. 64พัทลุง2406
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.ย. 64พัทลุง2406
นางสาวมาณี แก้วชนิด
8 ก.ย. 64พัทลุงSc1447 ห้อง server
นายศรัณย์วิช บุษบา
8 ก.ย. 64พัทลุงSC 1448
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 64พัทลุงติดตั้งเครื่อง อ.ดร.สุนิสา
นายศรัณย์วิช บุษบา
3 ก.ย. 64พัทลุงSc2406
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
2 ก.ย. 64พัทลุงsc2303 และ sc2304
นางสาวเรณู สีใหม่
1 ก.ย. 64พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี