ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 435
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 ก.พ. 66สงขลาตึกวิทยาศาสตร์ sc 428 sc 435 sc 434
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
9 ก.พ. 66พัทลุงSC1347
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
9 ก.พ. 66พัทลุงSC1346
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
8 ก.พ. 66พัทลุงSC2514
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
7 ก.พ. 66พัทลุงห้อง 4/3 ชั้น1/ตึกปฏิบัติการพลังงาน1
นายธีรเดช ใหญ่บก
6 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
6 ก.พ. 66พัทลุงห้อง SC2321 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
ผศ.ดร.เนตรนภา ชะนะ
6 ก.พ. 66พัทลุงSC1421
อ.ดร.คณิดา สินใหม
6 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง Coworking
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ก.พ. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (สำนักงาน SC1203 และSC2220)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ก.พ. 66พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้องน้ำหญิง
แม่บ้าน
1 ก.พ. 66พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
31 ม.ค. 66พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล
31 ม.ค. 66พัทลุงอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง/ศก 217/
นายธีรเดช ใหญ่บก