ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
30 มิ.ย. 66พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ห้อง SC 4/2
นายธีรเดช ใหญ่บก
30 มิ.ย. 66พัทลุงSc2308
นายพงค์นรินทร์ อ่อนชาติ
30 มิ.ย. 66พัทลุงSC2448
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
29 มิ.ย. 66พัทลุงSc1ชั้น4
แม่บ้าน
28 มิ.ย. 66พัทลุงSC1305
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
27 มิ.ย. 66พัทลุงSC1 ชั้น 4 ห้อง 1440
นายศรัณย์วิช บุษบา
27 มิ.ย. 66พัทลุง2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 มิ.ย. 66พัทลุง2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 มิ.ย. 66พัทลุง2213
นางสาวมาณี แก้วชนิด
27 มิ.ย. 66พัทลุง2212
นางสาวมาณี แก้วชนิด
26 มิ.ย. 66พัทลุงSC1330
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
26 มิ.ย. 66พัทลุงsc1441
นายวรวรรธก์ สุขใส
26 มิ.ย. 66พัทลุงsc2308
นางสาวเรณู สีใหม่
26 มิ.ย. 66พัทลุงsc2508
นางสาวเรณู สีใหม่
26 มิ.ย. 66พัทลุงsc2308
นางสาวเรณู สีใหม่