ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2448 ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักผศ.ดร.สุุภฎา คีรีรัฐนิคม SC2422
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้องพัก อ.อานอบ
นางจิราพร วรรณรักษ์
21 ส.ค. 60พัทลุงSC2420
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้องสำนักงานปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
21 ส.ค. 60พัทลุงห้อง SC2423 อ.นันทิดา สุธรรมวงศ์
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
18 ส.ค. 60พัทลุงSC1314
นางพรสวรรค์ คงหนู
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2220
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2423
นางสาวชลิดา คงทอง
16 ส.ค. 60พัทลุงSC2423
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60พัทลุงห้องพักอาจารย์ นันทิดา สุธรรมวงศ์ (SC2423)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
15 ส.ค. 60พัทลุงSC2444
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60พัทลุงSC2407
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60พัทลุงSC2513
นางสาวชลิดา คงทอง
15 ส.ค. 60พัทลุงSC2212
นางสาวชลิดา คงทอง