ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
1 ต.ค. 63พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
30 ก.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง
ผศ.ดร.สุวิชา อิ่มนาง
29 ก.ย. 63พัทลุงSC 2 ชั้น 3 ห้อง 2325
ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
28 ก.ย. 63พัทลุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
26 ก.ย. 63พัทลุงSC 2 ชั้น 4 ห้อง 2430
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
23 ก.ย. 63พัทลุงSC1/ชั้น 1/ห้องครัว โครงการ วมว.-มทักษิณ (ห้องสโมสรเดิม)
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
21 ก.ย. 63พัทลุงsc2329
ผศ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์
21 ก.ย. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
18 ก.ย. 63พัทลุงอาคารพลังงาน 2 OTOP ห้องlab ในอาคาร
นายธีรเดช ใหญ่บก
15 ก.ย. 63พัทลุงSC1/ชั้น 1/ห้องพยาบาล โครงการ วมว.-มทักษิณ (ห้องสโมสรเดิม)
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
14 ก.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 ก.ย. 63พัทลุงSC 2308
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
11 ก.ย. 63พัทลุง2418
อ.ดร.วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง
11 ก.ย. 63พัทลุงSC@445
อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
10 ก.ย. 63พัทลุงห้องพัก SC2432 อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี