ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
22 ก.ค. 65พัทลุงห้องพัก อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
22 ก.ค. 65พัทลุงSC1412
ผศ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
21 ก.ค. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2520
นางปนัดดา พรหมจรรย์
21 ก.ค. 65พัทลุงSC1538
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ค. 65พัทลุงSC1335
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ค. 65พัทลุงห้องทำงาน อานุช SC 2 ชั้น 4 ห้อง SC2429
ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
20 ก.ค. 65พัทลุงsc1340
นายอาณัฐ พริกเล็ก
20 ก.ค. 65พัทลุงSC2445
อ.ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร
20 ก.ค. 65พัทลุงsc2513
นางสาวเรณู สีใหม่
19 ก.ค. 65พัทลุงsc1515
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์
18 ก.ค. 65พัทลุงSc2 ชั้น 3 ห้อง 2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
18 ก.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3 (กะโห้)
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
18 ก.ค. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
12 ก.ค. 65พัทลุงSC1448
นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล
12 ก.ค. 65พัทลุงsc2308
นางสาวเรณู สีใหม่