ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.ค. 66พัทลุงห้อง SC1221 อาคารปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์ 1
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
20 ก.ค. 66พัทลุงsc2 ห้อง 2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
19 ก.ค. 66พัทลุงศก 309 และ ศก306 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
นางสาวนุรียา บินต่วน
19 ก.ค. 66พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
18 ก.ค. 66พัทลุงsc2414
อ.ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
18 ก.ค. 66พัทลุงเพาะชํา
แม่บ้าน
18 ก.ค. 66พัทลุงเพาะชํ
แม่บ้าน
18 ก.ค. 66พัทลุงSC2447
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 ก.ค. 66พัทลุงSC2ชั้น3หน้าห้องน้ำฝั่งลิฟต์
แม่บ้าน
18 ก.ค. 66พัทลุงSC2323
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 ก.ค. 66พัทลุงSC1307
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
13 ก.ค. 66พัทลุงBio12
นางสาวมาณี แก้วชนิด
12 ก.ค. 66พัทลุงSc2ชั้น3ห้องน้ำหญิง2303
แม่บ้าน
12 ก.ค. 66พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
12 ก.ค. 66พัทลุงSc1221
อ.ดร.วาเรียม ช่วยจันทร์