ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
11 พ.ย. 64พัทลุงระบบสามมิติใช้งานไม่ได้
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
10 พ.ย. 64พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ SC2 2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
10 พ.ย. 64พัทลุงห้อง 1218
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
8 พ.ย. 64พัทลุงSC23332
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
4 พ.ย. 64พัทลุงนายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม
นายศรัณย์วิช บุษบา
4 พ.ย. 64พัทลุง2419 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
นายศรัณย์วิช บุษบา
1 พ.ย. 64พัทลุงSC2 ชั้น 4
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
28 ต.ค. 64พัทลุงSC1207
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
27 ต.ค. 64สงขลาคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC 239 SC 435 SC429 SC 428
นางสาวจันทิมา เจริญศรี
27 ต.ค. 64พัทลุงอาคารปฎิบัติการพลังงาน 1 (ตึกส้ม)
นายธีรเดช ใหญ่บก
21 ต.ค. 64พัทลุงห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเหยื่อ/อาคารรเพาะพันธุ์พืช
นายปริญญา เทพสง
21 ต.ค. 64พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
20 ต.ค. 64สงขลาSC601,SC601,SC615,SC532,SC518,SC429,SC422,SC336
นายฉัตรชัย สุนทะโก
18 ต.ค. 64สงขลาSC239
นายฉัตรชัย สุนทะโก
15 ต.ค. 64พัทลุงsc2 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ เครื่องพี่ไก่
นายวรวรรธก์ สุขใส