ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำชายชั้น3 ด้านตะวันตก
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
21 ก.ย. 65พัทลุงห้องน้ำหญิงชั้น 4 (ด้านลิฟต์)
ผศ.อรยา ปรีชาพานิช
16 ก.ย. 65พัทลุงSC2450
นายปริญญา เทพสง
16 ก.ย. 65พัทลุงผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
นางสุธันยารัต ชูสง
15 ก.ย. 65พัทลุงsc2 ห้องsc2212
นางปนัดดา พรหมจรรย์
14 ก.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น 3
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
13 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น2/ห้องประชุม
นายธีรเดช ใหญ่บก
12 ก.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ก.ย. 65พัทลุงSc2
นางสาวมาณี แก้วชนิด
6 ก.ย. 65พัทลุงSC2212
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
5 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
2 ก.ย. 65พัทลุงอาคารพืช
นางสาวมาณี แก้วชนิด
2 ก.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
22 ส.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
22 ส.ค. 65พัทลุงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ห้อง วทล.3
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร