ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 มี.ค. 62พัทลุงSc1222
อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
15 มี.ค. 62พัทลุงSC22427
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักอ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
14 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักผศ.วรรณฤดี
นางจิราพร วรรณรักษ์
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงSC2 ชั้น 4 ห้องพัก ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
ผศ.ดร.สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
13 มี.ค. 62พัทลุงห้องพักวิทยาศาสตร์ ห้อง 2212
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
8 มี.ค. 62พัทลุงSC2345
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
7 มี.ค. 62พัทลุงห้อง SC2441
นางสาว
7 มี.ค. 62พัทลุงห้องพัก อ.ปริชาติ เทพทอง
นางจิราพร วรรณรักษ์
6 มี.ค. 62พัทลุงSC2450
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
6 มี.ค. 62พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
4 มี.ค. 62พัทลุงsc1426
ผศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
1 มี.ค. 62พัทลุงSC1211
นายปริญญา เทพสง
28 ก.พ. 62พัทลุงSC1444
นายวรวรรธก์ สุขใส