ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
9 ก.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
8 ก.ค. 63พัทลุง1213
นางวรญา ไชยบัณฑิต
3 ก.ค. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.5 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
2 ก.ค. 63พัทลุงอาคารวิทยาศาสตร์ SC 1
นางจริณญา มาระพงศ์
1 ก.ค. 63พัทลุงวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 3 ห้อง SC2318
นายเทวัญ หยู่หนู
1 ก.ค. 63สงขลาSC430 ( Lab )
นายฉัตรชัย สุนทะโก
30 มิ.ย. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.5 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
30 มิ.ย. 63พัทลุงห้องเรียน วมว. ม.4 โครงการ วมว. ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุนิษา นวลจันทร์
29 มิ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
26 มิ.ย. 63พัทลุงอาคารเคมีอุตสาหกรรม
นางจิราพร วรรณรักษ์
25 มิ.ย. 63พัทลุงsc1213
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
25 มิ.ย. 63พัทลุงSc1213
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
24 มิ.ย. 63พัทลุงห้องพัก อ.อัษฎาวุธ และ อ.จักรพงศ์
นางจิราพร วรรณรักษ์
24 มิ.ย. 63พัทลุงSC1213
นางสาวเมทินี ช่อสม
24 มิ.ย. 63สงขลาSc336 lab ชีววิทยา
นายฉัตรชัย สุนทะโก