ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
3 ก.ย. 63พัทลุงSc2351
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
3 ก.ย. 63พัทลุงSC 1220
นายศรัณย์วิช บุษบา
2 ก.ย. 63พัทลุงSc2308
นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
2 ก.ย. 63พัทลุงSc 2212
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
1 ก.ย. 63พัทลุงSC2 ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2337
ผศ.ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี
1 ก.ย. 63พัทลุงอ.พีรนาฎและอ.ทิพย์ทิวา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 ก.ย. 63พัทลุงSC2450
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
1 ก.ย. 63พัทลุงสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ น้ำด้วง
1 ก.ย. 63พัทลุงวทล.1 สวาย
นายพันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
1 ก.ย. 63พัทลุงอาคารปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์
ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
1 ก.ย. 63พัทลุงอ.อรสา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 ก.ย. 63พัทลุงอ.ภูมิน
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
1 ก.ย. 63พัทลุงห้องอ.พิมประภา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
31 ส.ค. 63พัทลุงsc2 ห้อง2308
นางสาวเรณู สีใหม่
31 ส.ค. 63พัทลุงSc2332
อ.ดร.พนิตา สุมานะตระกูล