ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
18 มี.ค. 64พัทลุงsc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
18 มี.ค. 64พัทลุงสำนักงาน/ห้องพัฒนานิสิต/ห้องนักวิทย์SC2
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
17 มี.ค. 64พัทลุงSc1/ชั้น3/Sc1349
นายอาณัฐ พริกเล็ก
17 มี.ค. 64สงขลาSC205
นายฉัตรชัย สุนทะโก
16 มี.ค. 64พัทลุงSC2 ชั้น4 ห้องSC2422 (ห้องทำงานอาจารย์)
อ.ดร.ภูมิน นุตรทัต
15 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการ 4
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
15 มี.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการพฤกษศาสตร์/ชั้น 1/ห้องปฏิบัติการ 4
นางสาวอัจฉรา ขุนลึก
11 มี.ค. 64พัทลุงsc1410
อ.ดร.อรสา นุ่นแก้ว
8 มี.ค. 64พัทลุง SC1346
นายปริญญา เทพสง
8 มี.ค. 64พัทลุงSC1424
ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
8 มี.ค. 64พัทลุงSC1213
นางสุธันยารัต ชูสง
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
8 มี.ค. 64พัทลุงsc2448 (ห้องทำงาน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง)
นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
5 มี.ค. 64พัทลุงsc1315
ผศ.ดร.ชลธิรา แสงสุบัน
5 มี.ค. 64พัทลุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ อาคารวิทยาศาสตร์1
อ.เทพศิริรัตน์ นิตยโชติ