ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 พ.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1/ชั้น1/ห้องน้ำชาย
นายธีรเดช ใหญ่บก
22 พ.ย. 65พัทลุงsc 2350
นางสาวเรณู สีใหม่
21 พ.ย. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการพลังงาน1
นายธีรเดช ใหญ่บก
21 พ.ย. 65พัทลุงอาคารเพาะชำ
นายธีรเดช ใหญ่บก
21 พ.ย. 65พัทลุงSc2408
นางสาวมาณี แก้วชนิด
18 พ.ย. 65พัทลุงSc2 ชั้น3 ห้อง2349
แม่บ้าน
18 พ.ย. 65พัทลุงห้องน้ำชาย ชั้น2 ห้อง2215
แม่บ้าน
18 พ.ย. 65พัทลุงSC2351
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
18 พ.ย. 65พัทลุงSC1320
ผศ.ดร.พชร ผลนาค
17 พ.ย. 65พัทลุงศก 320 ศูนย์เครื่องมือกลาง
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
16 พ.ย. 65พัทลุงห้องสำนักงาน SC1
นางสาวเมทินี ช่อสม
16 พ.ย. 65พัทลุงตึกปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
15 พ.ย. 65พัทลุงsc1417
อ.ดร.จันทวรรณ น้อยศรี
15 พ.ย. 65พัทลุงsc1324
นายอาณัฐ พริกเล็ก
11 พ.ย. 65พัทลุง1203
นางสาวเมทินี ช่อสม