ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
21 ก.ค. 63พัทลุงห้องพัก ผศ.อานุช คีรีรัฐนิคม
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 ก.ค. 63พัทลุงห้องพัก อ.ธีรเดช เกื้อวงศ์
นายกฤษดา สุวรรณการณ์
21 ก.ค. 63พัทลุงSc2
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
21 ก.ค. 63พัทลุงSc2434
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
21 ก.ค. 63พัทลุงSc 2527
นายจิตรพล ประดิษฐธรรม
21 ก.ค. 63พัทลุงSC2423 ห้องอ.นันทิดา
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
21 ก.ค. 63พัทลุงศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 ห้องศก306
นายเทวัญ หยู่หนู
20 ก.ค. 63พัทลุงsc2 ห้องsc2431
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน
19 ก.ค. 63พัทลุงSC2 ชั้น 3 ห้อง 2325
ผศ.ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
16 ก.ค. 63พัทลุงOtop
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
16 ก.ค. 63พัทลุงSC1203
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
16 ก.ค. 63พัทลุงSC2220
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
16 ก.ค. 63พัทลุงห้องพักอาจารย์ชั้น4 SC2 (ห้องพัก ผศ.ดร.สุภฎา)
นางสาวอรวรรณ หนูนุ่น
15 ก.ค. 63พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
15 ก.ค. 63พัทลุงSc 2 (ห้อง 2408)
นางสาวมาณี แก้วชนิด