ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
7 ธ.ค. 64พัทลุงห้องสำนักงานSC1
นางจิราพร วรรณรักษ์
7 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 2 ห้อง SC1203
นางสุภา นวลจันทร์
7 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
7 ธ.ค. 64พัทลุงห้องครู โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
7 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง sc2415
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
7 ธ.ค. 64พัทลุงsc1426
รศ.ดร.ศิวพร แซ่วัน
7 ธ.ค. 64พัทลุงSc2 ชั้น2 ห้อง2208
รศ.ดร.แม่บ้าน
7 ธ.ค. 64พัทลุงSc.2 ชั้น 3
รศ.ดร.แม่บ้าน
7 ธ.ค. 64พัทลุงsc2433
ผศ.ดร.ธนพล อยู่เย็น
6 ธ.ค. 64พัทลุง72/18 หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม
ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
3 ธ.ค. 64พัทลุงในอาคาร SC 1 ฝั่งลานหญ้าเทียม โครงการ วมว.
นายพีระศักดิ์ พรหมเนตร
2 ธ.ค. 64พัทลุงอาคารsc2
นางนิษา ไพจิตร
2 ธ.ค. 64พัทลุงSC1203
นางสุภา นวลจันทร์
2 ธ.ค. 64พัทลุงศก217
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
2 ธ.ค. 64พัทลุงสิ่งแวดล้อม/ห้อง 107-108
นายแม่บ้าน