ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
5 ต.ค. 65พัทลุงอาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นายกฤษณะ เรืองคล้าย
5 ต.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
5 ต.ค. 65พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
5 ต.ค. 65พัทลุงอาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางสาวชามาดา ชัยเจริญ
5 ต.ค. 65พัทลุงsc2308
นางสาวเรณู สีใหม่
4 ต.ค. 65พัทลุงห้องผู้ช่วยคณบดี (SC1207)
นางสาวเมทินี ช่อสม
3 ต.ค. 65พัทลุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเขตพัทลุง(ห้องพัก อ.ดร.ปว๊รา แก้วอุบล)
นางสาวพยอมวรรณ ยกศรี
3 ต.ค. 65พัทลุงsc2
ผศ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน
3 ต.ค. 65พัทลุงเพาะชํา
แม่บ้าน
29 ก.ย. 65พัทลุงsc 2350
นางสาวเรณู สีใหม่
29 ก.ย. 65พัทลุงSC2451
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
28 ก.ย. 65พัทลุงsc2432
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร
28 ก.ย. 65พัทลุงsc2432
อ.ดร.พิมประภา ชัยจักร
28 ก.ย. 65พัทลุงSC 2/ชั้น 3/ห้อง 2344
อ.ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
27 ก.ย. 65พัทลุงห้องสโมสรนิสิต ห้อง SC1110
นายฐาปกรณ์ กลุ่มใหม