ลงชื่อเข้าใช้ (ใช้รหัส TSU iPass)

ยินดีต้อนรับ

ระบบแจ้งซ่อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


รายการแจ้งซ่อม
วันที่แจ้งซ่อม วิทยาเขต สถานที่/ผู้แจ้งซ่อม สถานะงานซ่อม
23 ก.พ. 67พัทลุงSC2226
นางสาวปัทติมา รัตนะบุรี
22 ก.พ. 67พัทลุงศก.229
นางสาวสาคร คงสุด
22 ก.พ. 67พัทลุงSc1443
นายปริญญา เทพสง
22 ก.พ. 67พัทลุงSc1514
นายปริญญา เทพสง
21 ก.พ. 67พัทลุงSC1 ชั้น 4 SC1403
นายศรัณย์วิช บุษบา
20 ก.พ. 67พัทลุงSC 2
ผศ.ดร.สุดสาคร สิงห์ทอง
20 ก.พ. 67พัทลุงศก217/1
นายสุประดิษฐ์ ยวนทอง
20 ก.พ. 67พัทลุงSc2320
รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์
19 ก.พ. 67พัทลุงศก 320
นายปิยพงษ์ ทองดำหยู
19 ก.พ. 67พัทลุงSC2428
ผศ.ดร.มณฑล เลิศวรปรีชา
19 ก.พ. 67พัทลุงSc1203
นางสุธันยารัต ชูสง
16 ก.พ. 67พัทลุงSC2329
ผศ.ดร.อัษฏาวุธ หิรัญรัตน์
14 ก.พ. 67พัทลุงSc1ชั้น5ห้อง1514
แม่บ้าน
14 ก.พ. 67พัทลุงSC 1514
อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
14 ก.พ. 67พัทลุงSc1ชั้น3ห้องน้ำ1351และ1352
แม่บ้าน